Privacybeleid

Privacybeleid Théam BVBA / springkastelen-dilsen.be, Laatste update: 27.04.2023

Privacyverklaring

Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk en zijn toegewijd om uw persoonsgegevens te beschermen. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Server-logbestanden

Bij het bezoeken van onze website is het niet nodig om persoonlijke informatie te verstrekken. U kunt onze website dus volledig anoniem bezoeken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden er echter wel gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhoster/IT-dienstverlener verzonden en in loggegevens (zogenaamde server-logbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider.
Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit gerechtvaardigd belang bij een storingsvrije werking van onze website en voor de verbetering van ons aanbod. Deze gegevens zijn van belang om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om eventuele problemen met de website op te lossen. We willen benadrukken dat deze gegevens niet kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne statistische analyses en worden niet gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Contact

Verantwoordelijke

Neem op aanvraag contact met ons op. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: info@springkastelen-dilsen.be

Pro-actieve contactopname van de klanten per e-mail

WWanneer u via e-mail zakelijk met ons in contact treedt, verzamelen we uw persoonsgerelateerde gegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht ) alleen in de door u ter beschikking gestelde omvang. De gegevensverwerking dient voor de bewerking en beantwoording van uw contactaanvraag. Indien het opnemen van contact dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies in het geval van belangstelling voor een aankoop, het opstellen van offertes) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6, paragraaf 1, lid b, AVG.

Gebeurt het opnemen van contact om andere redenen, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6, paragraaf 1, lid f GDPR uit ons overwegende legitieme belang van de beantwoording van uw vraag.

In dit geval hebt u het recht, op gronden, die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen de op art. 6, lid 1, sub f GDPR berustende verwerkingen van u betreffende persoonsgerelateerde gegevens.

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens onder in acht neming van wettelijke bewaringstermijnen gewist, indien u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Bij gebruik van het contactformulier, verzamelen we uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het opnemen van contact. Indien het opnemen van contact dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies in het geval van belangstelling voor een aankoop, het opstellen van offertes) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6, paragraaf 1, lid b AVG.

Gebeurt het opnemen van contact om andere redenen, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6 paragraaf, 1 lid f, AVG uit ons overwegende legitieme belang van de beantwoording van uw vraag. In dit geval hebt u het recht, op gronden, die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen de op art. 6, paragraaf 1, lid f AVG berustende verwerkingen van u betreffende persoonsgerelateerde gegevens.

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens gewist als u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Klantaccount Verhuur overeenkomst

Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonsgegevens bij verhuur overeenkomst

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen in de mate die nodig is voor de uitvoering en verwerking van uw verhuur overeenkomst en voor de verwerking van uw verzoeken. De beschikbaarstelling van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking gebeurt op basis van art. 6, par. 1 sub b GDPR en is noodzakelijk voor de totstandkoming van een overeenkomst met u. Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven naar de door u gekozen transportbedrijven en drop-shipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderafhandeling en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht blijft tot een minimum beperkt.

Beoordelingen Reclame

Gegevensverzameling bij het schrijven van een commentaar

Wanneer u commentaar geeft op een artikel of een bijdrage, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen in de door u verstrekte omvang. Het doel van de verwerking is commentaar mogelijk te maken en weer te geven. Door het verzenden van het commentaar gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw persoonsgegevens worden vervolgens verwijderd. Bij publicatie van uw commentaar wordt alleen de door u opgegeven naam gepubliceerd.

Gebruik van het e-mailadres voor het toezenden van nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor het versturen van nieuwsbrieven voor onze eigen reclamedoeleinden, ongeacht de uitvoering van de overeenkomst, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt vervolgens uit de mailinglijst verwijderd.

Gebruik van het e-mailadres voor het toezending van direct mail

Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij in het kader van de verkoop van een goed of dienst hebben ontvangen, voor de elektronische doorgifte van reclame voor eigen goederen of diensten, die vergelijkbaar zijn met die u reeds bij ons heeft aangekocht, voor zover u niet tegen dit gebruik bent ingegaan. De beschikbaarstelling van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde oogpunt van direct mail. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor de bezwaarprocedure staan in het colofon/impressum. U kunt ook gebruik maken van de daarvoor bestemde link in de reclamemail. Hiervoor zijn geen andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven.

Reservatiebeheer

Wij verzamelen persoonlijke informatie, zoals namen en contactgegevens, voor intern reservatiebeheer. We verzamelen alleen gegevens die relevant zijn voor het beheer van de reservaties en we verzamelen geen overbodige gegevens die niet nodig zijn voor de dienstverlening. Wij delen geen persoonlijke informatie met derden en bewaren de gegevens alleen voor intern reservatiebeheer. Als de gegevens niet langer nodig zijn, worden deze vernietigd.

Betaalverkeer

In overeenstemming met AVG, artikel 5.1.b, verzamelen wij alleen persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de transactie en verwerken deze alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden. In overeenstemming met AVG, artikel 5.1.d, zorgen wij ervoor dat de persoonlijke gegevens juist en actueel zijn en wij verwerken deze op een veilige manier. In overeenstemming met AVG, artikel 5.1.e, bewaren wij de persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de dienstverlening en informeren wij de betrokkenen over hun rechten onder de AVG, zoals beschreven in AVG, hoofdstuk III. In overeenstemming met AVG, artikel 24, implementeren wij een gegevensbeschermingsbeleid en zorgen wij ervoor dat onze werknemers op de hoogte zijn van de AVG en hoe deze toe te passen op de transacties. Wij werken samen met onze gegevensverwerkers en zorgen ervoor dat ze ook voldoen aan de AVG-vereisten, zoals beschreven in AVG, artikel 28. Wij registreren alle gegevensverwerkingsactiviteiten en bewaren documentatie voor audits en bewijs van naleving van de AVG, zoals beschreven in AVG, artikel 30. Wanneer er facturen worden opgesteld, besteden wij extra aandacht aan de verwerking van persoonlijke gegevens, omdat dit kan leiden tot meer persoonlijke gegevensverwerking en mogelijk extra verplichtingen onder de AVG, zoals beschreven in AVG, artikel 6.1.b en AVG, artikel 13.2.a.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de juiste technische instellingen in uw internetbrowser kunt u voor het plaatsen van cookies op de hoogte worden gebracht en individueel beslissen of u deze accepteert en voorkomt dat de cookies worden opgeslagen en de gegevens die ze bevatten worden verzonden. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten.

Via de onderstaande links kunt u informeren hoe u de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (o.a. ook deactiveren):

  • Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
  • Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies

Voor zover er in de onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming geen andere informatie wordt verstrekt, gebruiken wij uitsluitend technisch noodzakelijke cookies om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies stellen onze systemen ook in staat om uw browser te herkennen, zelfs na een paginawisseling, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Om deze functies aan te bieden, is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawisseling.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats op basis van artikel 129, 1° van de Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005. De verwerking van persoonsgegevens via cookies vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze website optimaal te laten functioneren en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te bieden. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG

Analyse Advertenties volgen

Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland "Google"). De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en haar bezoekers evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om verslag uit te brengen over de activiteiten op de website en om verdere diensten te leveren aan de eigenaar van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Daarbij kan o.a. de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van oproepen van de pagina, klikpad, informatie over de browser die u heeft gebruikt, en het device (apparaat) dat u heeft gebruikt, bezochte pagina's, referrer-URL (website, via welke u onze website heeft opgeroepen), locatiegegevens, koopactiviteiten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Google analytics gebruikt technologieën zoals cookies, webgeheugen in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De daardoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Daarbij vertrouwt Google op modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien onder: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld met andere gegevens, zoals bijvoorbeeld uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens, die Google van u heeft. Op deze website wordt de IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google tevoren ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG vanuit ons overwegende gerechtvaardigde belang van een vraaggericht en doelgericht ontwerp van de website.U hebt het recht om op gronden die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen deze verwerkingen van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens.

U kunt de registratie van de door Google Analytics gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare plug-in te downloaden en te installeren [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl]. Om de gegevensregistratie en -opslag door Google Analytics apparaatoverstijgend te verhinderen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out-cookies verhinderen de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website. U moet de opt-out op alle gebruikte systemen en apparaten uitvoeren, zodat dit overal werkt. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden de verzoeken opnieuw naar Google gestuurd. Wanneer u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics deactiveren. Verdere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. onder https://www.google.nl/intl/nl/policies/ evenals onder https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl.

Gebruik van Google Ads Conversion-Tracking

Wij gebruiken op onze website het online-advertentieprogramma „Google Ads“ en in dit kader Conversion-Tracking (evaluatie bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Wanneer u op een advertentie klikt die wordt geleverd door Google, wordt er een cookie voor Conversion Tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze site bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant krijgt een andere cookie. Er is dus geen mogelijkheid dat cookies kunnen worden gevolgd via de websites van de Ads-klanten. De informatie die met behulp van de Conversion-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om Conversion-statistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien nodig worden uw gegevens naar de VS verzonden. De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG vanuit ons overwegende legitieme belang de bezoeker doelgericht aan te spreken met op interesses gebaseerde advertenties. U hebt het recht om redenen, die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen de op art. 6, lid 1, sub f AVG berustende verwerkingen van u betreffende persoonsgerelateerde gegevens.

U kunt in de instellingen voor reclame bij Google voor u gepersonaliseerde reclame deactiveren. Een handleiding daarvoor vindt u onder https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl. Alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden ook voorkomen, door een bezoek aan de opt-out-pagina van het Network Advertising Initiative onder https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar vermelde verdere informatie voor opt-out toe te passen. Ze worden dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking-statistieken. Verdere informatie en de privacyverklaring van Google vindt u onder: https://www.google.nl/policies/privacy/

Gebruik van de remarketing- of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc.

Deze functie dient voor de analyse van het bezoekersgedrag en de bezoekersinteresses. Google gebruikt cookies om de analyse van het gebruik van de website uit te voeren, wat de basis vormt voor het creëren van op interesses gebaseerde advertenties. Cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Network bezoekt, zult u advertenties zien die zeer waarschijnlijk eerder bezochte product- en informatiegebieden bevatten. Indien nodig worden uw gegevens naar de VS verzonden. De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG vanuit ons overwegende legitieme belang de bezoeker doelgericht aan te spreken met op interesses gebaseerde advertenties.U hebt het recht om redenen, die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen de op art. 6, lid 1, sub f AVG berustende verwerkingen van u betreffende persoonsgerelateerde gegevens.

U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren, door de volgende link te volgen en de daar beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden verhinderen, door de deactiveringspagina van Network Advertising Initiative onder https://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en de daar genoemde verdere informatie voor opt-out toe te passen. Meer informatie over Google Remarketing en haar privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Rechten van de betrokkenen en opslagtermijn

Duur van de opslag

Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de verhuurovereenkomst, vervolgens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder de fiscaal- en handelsrechtelijke, en na afloop van deze periode gewist, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de getroffen persoon

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG de volgende rechten: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens. Bovendien heeft u op grond van artikel 21 (1) AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van artikel 6 (1) f AVG, evenals tegen de verwerking gericht op direct mail.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

vereenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt. U kunt een klacht indienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken onder de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35 1000 Brussel België Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 E-mail: contact@apd-gba.be
Recht om bezwaar te maken

Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, par. 1 sub f AVG, heeft u het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om te allen tijde tegen deze verwerkingen met toekomstige gevolgen bezwaar te maken. Na succesvol bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij kunnen aantonen dat er sprake is van een dwingende verdedigbare reden voor de verwerking en die zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking strekt tot indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien de persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden van direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Na succesvol bezwaar beëindigen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van direct marketing.