Algemene voorwaarden

Deze algemeende voorwarden helpen u en ons om te beschermen

Betaling

De betaling van het gehuurde materiaal dient contant te worden voldaan bij levering of afhaling. Onze prijzen zijn inclusief BTW. Indien er niet op tijd betaald wordt, kan de verhuurder het recht hebben om de overeenkomst te annuleren en/of om het gehuurde materiaal terug te nemen.

WAARBORG, SCHADE EN/OF BOETE

Er wordt geen waarborg gevraagd bij de huur van ons materiaal. We vertrouwen op de eerlijkheid van onze huurders. De springkastelen dienen in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin ze zijn afgeleverd. Dit betekent dat de kastelen netjes moeten worden opgerold en droog moeten worden ingeleverd volgens de instructies in onze handleiding, die u van ons hebt ontvangen. Als u het gehuurde materiaal niet binnen de afgesproken tijd terugbrengt, dan zal er een boete worden aangerekend van 15% per uur of aangebroken uur. Eventuele schade die tijdens de verhuurperiode wordt opgelopen, dient onmiddellijk aan de verhuurder te worden gemeld. Bij vaststelling van schade moet deze door de huurder of diens verzekering worden betaald. Als het gehuurde materiaal door de huurder zelf is opgehaald en/of teruggebracht, zal eventuele schade binnen 48 uur aan de huurder worden gemeld. De huurder is verantwoordelijk voor de bewaking en bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de gehele huurperiode. De huurder zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van de attractie of onderdelen ervan, de kosten voor vervanging op zich nemen.

VERANTWOORDELIJKHEID

Bij het opzetten van het gehuurde materiaal erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich heeft vergewist van de goede staat en werking van de gehuurde goederen en bekend is met het gebruik ervan. Als u tijdens het opzetten merkt dat er schade is aan het gehuurde materiaal, dient u dit ONMIDDELLIJK aan ons te melden. De huurder is aansprakelijk voor alle ongevallen die zich voordoen tijdens de huurperiode. Théam bvba is NIET verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade aan eigendommen van de huurder of derden als gevolg van een gebrek in de verhuurde zaak of verkeerd gebruik van het gehuurde materiaal. Het gebruik van de attractie mag alleen onder permanent toezicht van een volwassene plaatsvinden.

WAT MOET U VOORZIEN?

Bij de opstelling van het gehuurde materiaal moet de huurder zelf voor enkele zaken zorgen. Er moet elektriciteit voorzien worden met een spanning van 230V en een stroomsterkte van 10A per motor. Er moet zich ook een voeding (stopcontact) bevinden binnen een afstand van 10 meter van het materiaal. De huurder dient tevens te zorgen voor een goede doorgang naar de plaats waar het materiaal moet komen te staan. Hiervoor moet aan elke zijde van het materiaal minstens 1 meter vrij blijven. Aan de kant waar de motor dient te worden aangesloten, moet er minstens 2 meter vrij zijn.

OPBOUW EN AFBRAAK

Bij de opbouw en afbraak van onze attracties dient er minstens 1 volwassen persoon bij de huurder aanwezig te zijn om een handje toe te steken. Onze medewerkers zullen de opbouw en afbraak van het gehuurde materiaal uitvoeren, maar er wordt van de huurder verwacht dat deze assisteert bij het tillen en verplaatsen van het materiaal.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Bij levering van het gehuurde materiaal stopt een verhuurdag om 20.00 uur. Dit betekent dat we het materiaal vanaf 20.00 uur kunnen komen ophalen. Bij afhaling van het materiaal gelden dezelfde voorwaarden. Bij de huur van het materiaal wordt een huurovereenkomst opgesteld waarin alle bovenstaande voorwaarden duidelijk zijn opgenomen. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder akkoord te gaan met deze voorwaarden.

EIGENDOMSRECHT

Het gehuurde materiaal blijft ten allen tijde eigendom van de verhuurder. De huurder verbindt zich ertoe het materiaal op de overeengekomen dag en tijdstip terug te brengen in dezelfde staat als waarin hij het materiaal ontvangen heeft.

OVERMACHT

In geval van overmacht kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolgschade. Overmacht is elke omstandigheid die de uitvoering van de huurovereenkomst verhindert en die redelijkerwijs niet voorzienbaar was op het moment van de totstandkoming van de huurovereenkomst.

GESCHILLEN

Op deze huurovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de verhuurder is gevestigd, bevoegd.
We hopen dat deze algemene voorwaarden duidelijkheid verschaffen en dat u volop kunt genieten van het gehuurde materiaal. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Als huurder is het belangrijk om ervoor te zorgen dat al deze voorzieningen in orde zijn voor de opstelling van het materiaal. Indien er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de verhuurder het gehuurde materiaal weigeren of extra kosten in rekening brengen.